JINYUNFANG
Manzo
081 Vitello con ma pepe e peperoncini 18.00€
082 Manzo e trippa guqi 12.50€
083 Trippa di manzo hongyou 12.50€
084 Muscolo di manzo 12.50€
085 Vitello agrodolce 12.50€
086 Vitello in scodella di fuoco 15.00€
087 Vitello shuizhu 22.00€
088 Vitello con peperoncini 12.50€
089 Vitello con cumino 12.50€
090 Vitello con yam all piastra 18.00€